മാപ്പിള ലഹള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു 

കൊച്ചി: എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ രാമചന്ദ്രൻ രചിച്ച ‘മാപ്പിള ലഹള സാഹിത്യത്തിൻറെ  ഏടുകളിൽ ‘ , വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ളവർ രചിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ…

Dileep, Golchin and the D-Company

Ramachandran As the investigation into Malayalam actor Dileep’s role in the rape of an actress and…

മാപ്പിളലഹള സാഹിത്യത്തിൽ 

കൊച്ചി: എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും ചരിത്രകാരനുമായ രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയ   ‘മാപ്പിളലഹള സാഹിത്യത്തിൻറെ ഏടുകളിൽ’ എന്ന പുസ്തകം രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിൽ…

Keralite Family Builds an Aeroplane in the Backyard of Their Home

Billericay (Essex): During the Covid pandemic lockdowns, a Keralite living in the UK, who had dreams to…

What is Chechnya’s Ramzan Kadyrov Doing in Ukraine?

Kyiv: Just two days after the Russian invasion of Ukraine was launched, Ramzan Kadyrov, president of…

Guwahati Medical College Official’s Signature Goes Viral

Mumbai: The latest social media buzz is all about the unique signature of an official at…

What is the Silverline Project of Kerala?

Thiruvananthapuram: In June 2021, the Kerala cabinet gave the green light to begin acquiring land for…

Author Haruki Murakami Plays Songs to Protest Ukraine War

Tokyo: Playing James Taylor’s “Never Die Young” and going back to songs that marked the antiwar movement…

Ravi Singh From Punjab Fought for Russia in Ukraine Then

New Delhi: There’s a lot of talk on foreign fighters in Ukraine and many are surprised…

Explained: Kerala’s Islamic State Connection

Kochi: The killing of Najeeb Al Hindi, an Islamic State activist from Kerala in Afghanistan has…