സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്: 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.ഈ തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്.…

India’s women’s team will play South Africa in today’s last Twenty20 match in Chennai.

The third and final Twenty20 game of the series between the Indian Women’s Cricket Team and…

TRAI Announces Modifications To The Regulatory Framework For Cable and Broadcast Services

The regulatory framework for cable services and releases, as well as broadcasting, has undergone modifications notifies…

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗ്രാഡുവേറ്റ് ലെവൽ പുറമെ ബാങ്ക് ജോലി, ക്ലാർക്, അപ്പ്രെന്റിസ്, എയർപോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ

IBPS വിജ്ഞാപനപ്രകാരം പലബാങ്കുകളിലായി 9372 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 6128 ക്ലാർക്, 3244 അപ്പ്രെന്റിസ്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ 2700, UCO…

സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 17

2023ലെ സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്‍ഡിന് എന്‍ട്രികള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2023 ജനുവരി ഒന്നിനും ഡിസംബര്‍ 31നുമിടയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വികസനോന്‍മുഖ റിപ്പോര്‍ട്ട്, ജനറല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്,…