അങ്കണവാടികളിൽ “പൈതൽ കൃഷി പദ്ധതിയുമായി” ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം: പഠനത്തിനോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ അങ്കണവാടികളിൽ “പൈതൽ കൃഷി പദ്ധതിയുമായി” ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ചെറു പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളെ കാർഷികവൃത്തിയെ…

കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ ആർത്തവ അവധി നടപ്പാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും: ഡോ.ആർ ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ എല്ലാ സർവ്വകലാശാലകളിലും ആർത്തവാവധി നടപ്പാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ.ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു. കൊച്ചി…

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സർവകലാശാലകളിൽ തൊഴിൽ മേളകൾ: ഡോ. ആർ. ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സർവകലാശാലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ…

ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓവർസീസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ/എൻജിനിയറിങ്/പ്യൂവർ സയൻസ്/ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ്/ സോഷ്യൽ സയൻസ്/ നിയമം/ മാനേജ്‌മെന്റ് വിഷയങ്ങളിൽ…

A two-day sensitization workshop on “Issues Relating to PWD Empowerment” is launched by Dr. Virendra Kumar.

Panaji: Inaugurating a two-day sensitization workshop on “Issues relevant to the Empowerment of individuals with Disabilities”…

ഒ.ബി.സി./ഇ.ബി.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം∶ സ്കൂളുകൾ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്‌ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളിൽ 9, 10 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒ.ബി.സി, ഇ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2022-23 വര്‍ഷത്തെ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്…

The ‘Head of Family’-based online address update in Aadhaar is enabled by UIDAI.

New Delhi: With the approval of the Head of Family the Unique Identification Authority of India (UIDAI)…

To allow modern cruise ships to operate through Indian rivers, more than 1,000 channels are being constructed nationwide.

New Delhi: The government has stated that more than a thousand waterways are being built throughout…

സംയോജിത വിളവെടുപ്പാനന്തര പരിപാലനം: വിവിധ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

എറണാകുളം : സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ…

കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിന് ഇപ്പോൾ…