40 മണിക്കൂർ ദൈർഖ്യമുള്ള വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സ് : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈസ്‌കൂൾ / ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികാസം ലക്ഷ്യമാക്കി എൽ.ബി.എസ്. പൂജപ്പുര വനിതാ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 40…

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോബോട്ടിക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്: 7 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോബോട്ടിക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി പൂജപ്പുര എൽ.ബി.എസ് വനിതാ എൻജിനിയറിംഗ് കോളേജ്. 7 മുതൽ 10 വരെ…

India’s newest weather satellite will be launched by ISRO’s “naughty boy” rocket.

Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota will host the launch of a meteorological satellite by ISRO…

India will be a Vishwa Guru in the field of technological innovation and application by 2047: Ajay Bhatt

India in 2047 will be a Vishwa Guru in terms of technological advancement and application, according…

Aditya L1 satellite is successfully placed into its final orbit by ISRO.

The Aditya L1 satellite was successfully placed into its final orbit on January 6, 2024, by…

The X-ray Polarimeter Satellite is being launched by ISRO to investigate black holes and neutron stars in our galaxy

The X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) was successfully launched by the Indian Space Research Organisation (ISRO) onboard…

To support the collection of geointelligence, India plans to launch 50 satellites over the next five years: S Somanath

The Indian Space Research Organisation (ISRO) intends to acquire geo-intelligence by launching fifty satellites over the…

ISRO successfully completes the first orbit-raising manoeuvre of its Aditya L1 solar project.

Bengaluru: The country’s first solar mission, Aditya L1, was successfully launched by the Indian Space Research…

The rover Pragyan from Chandrayan-3 will be awakened by ISRO on February 22 after being put to sleep after finishing all of its tasks on the lunar surface.

The Indian Space Research Organisation, or ISRO, has delayed the payloads on the solar-powered Rover Pragyan…

Aditya L1 will be launched by ISRO on September 2 from Sriharikota in order to investigate the sun.

New Delhi: The Sriharikota space station in Andhra Pradesh will launch ISRO’s Aditya-L1 on September 2…