സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം: നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 968 ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര സർവീസിൽ സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) നടത്തുന്ന ജിനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ) തസ്‌തികയിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു .…

SSC JE 2024 Registration: Applications open for 968 Junior Engineer positions

SSC JE Registration 2024 was launched by the Staff Selection Commission on March 28, 2024, and…

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റബിൾ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ അവസരം. അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം…

എസ് എസ് സി സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ: നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാറ്റം

2023 ലെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് ‘സി’, ‘ഡി’ പരീക്ഷകളുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എസ്‌എസ്‌സി) ഭേദഗതി ചെയ്തു.…

The deadline to submit an online application for the SSC Junior Hindi Translator JHT Recruitment 2023 is September 12.

The official notification for the Junior Hindi Translator (JHT) and Other Translator 2023 jobs was released…

Final SSC Constable GD results are now available on official website.

New Delhi: The Staff Selection Commission (SSC) has released the official results of the examinations for…

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

ന്യൂ ഡൽഹി: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്‌തികയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 1207 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്‌. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ…

പരീക്ഷ തീയതികൾ മാറിപോകാറുണ്ടോ? എസ് എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി തീയതികൾ മാറിപോകില്ല

പരീക്ഷ തീയതികളും അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതികളും മാറിപ്പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ…