ചില ഇനങ്ങളുടെ നികുതി ഇളവുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു

ചില ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി, അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വർണത്തിന്റെയും വിലയേറിയ…