ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 179 ദിവസത്തേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങിലെ സർക്കാരിതര ഫണ്ടിൽ നിന്നും വേതനം നൽകുന്ന ക്ലർക്ക് കം ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ താല്ക്കാലിക തസ്തികയിലേക്ക്…

മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്

കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന  ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം (ഐസിഫോസ്) സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ…

“ശാസ്ത്രീയ പശു പരിപാലനം” ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് പരിശീലന പരിപാടി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2440911

സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്‌സിങ്: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയത്തി ജൂലൈ 20

തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകളിലെ കാർഡിയോ തൊറാസിക്ക് നഴ്‌സിംഗ്, ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ നഴ്‌സിംഗ്, എമർജൻസി ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ നഴ്‌സിംഗ്, നിയോനേറ്റൽ…