ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ശിൽപ്പശാല ജൂലൈ 18 ന്

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് (കിഡ്) സംരംഭകർക്കായി ഒരു ദിവസത്തെ “ആർട്ടിഫിഷ്യൽ…

ബി.എസ്‌.സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സിൽ സീറ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഫോൺ: 0468 2240047, 9846585609

വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിൽ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 6 മാസമാണ്…