തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

എൽ.ബി.എസ്സ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിൽ ജൂൺ മാസം അവസാനവാരം ആരംഭിക്കുന്ന Computerized Financial Accounting &…

ഐ.ടി.ഐ പ്രവേശനം: ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 29

ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, സൈബർ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാൻ അവസരം

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IHRD യുടെ പൈനാവ് മോഡൽപോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്…

കെ.ജി.റ്റി.ഇ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ അവസരം

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗും സംയുക്തമായി തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ…

Narendra Modi elected in for third consecutive term as Prime Minister.

The third straight term of Narendra Modi as prime minister has been sworn in. At a…

റേഡിയോളജിസ്റ്റ് തസ്‌തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനം: എംഡി/ഡിഎ൯ബി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

എറണാകുളം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. അപേക്ഷകന്റെ പ്രായപരിധി 25 ഉം -60 ഉം…

സീനിയർ റസിഡന്റ് തസ്‌തികയിൽ കരാർ നിയമനം: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ സീനിയർ റസിഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്‌തികയിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ…