പട്ടാമ്പി സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിൽ അതിഥി അധ്യാപക നിയമനം

പട്ടാമ്പി സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിൽ സുവോളജി വിഭാഗത്തില്‍ അതിഥി അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു. യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവരും തൃശൂർ കോളേജ്…

അസി. എൻജിനിയർ തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം

Narendra Modi draws attention to education reforms while India’s QS World University rankings rise by 318%

The past ten years have seen a focus on qualitative changes in the education sector by…

സി-ഡിറ്റ് കൺസർവേഷൻ പ്രോജക്ട് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സി-ഡിറ്റ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന കൺസർവേഷൻ പ്രോജക്ടിലെ Ink fixing, tissue lamination മുതലായ ജോലികൾ സി-ഡിറ്റിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ…