വെറ്ററിനറി സർജൻ താത്കാലിക നിയമനം:ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വൈക്കം ബ്ലോക്കിലെ മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റിൽ വെറ്ററിനറി സർജനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. താൽപ്പര്യമുള്ള കേരള…

ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ സ്ഥിര ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് തസ്തികയിൽ ഭിന്നശേഷി –…

സംരഭകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അക്വാകൾച്ചർ പരിശീലനം

ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് അക്വാകൾച്ചർ പരിശീലനം നൽകുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് 20നും 30നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പരിശീലനാർഥികൾ ബി.എസ്.സി…

കിറ്റ്‌സ് എം.ബി.എ ട്രാവൽ ആന്റ് ടൂറിസം; ജൂൺ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ കിറ്റ്‌സിൽ എം.ബി.എ. (ട്രാവൽ ആന്റ് ടൂറിസം) കോഴ്‌സിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്ക് ഓൺലൈനായി ജൂൺ 30…

ആയുർവേദ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ താൽകാലിക നിയമനം

എം.ബി.ബി.എസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനുമുള്ളവർക്കും 2024 ജൂലൈ ഒന്നിന് 50 വയസ് കഴിയാത്തവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ഉദ്യോഗാർഥികൾ വയസ്, വിദ്യാഭ്യാസ…

വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ: വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ 28ന്

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ ഗാർഹികാതിക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം 2005 പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ…