വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വനിതാ കലാസംഘങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Share

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വനിതാ കലാസംഘങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിലവില്‍ കലാരംഗങ്ങളില്‍ തുടരുന്നവരും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടവരുമായ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വനിതകളുടെ വാദ്യകലാ സംഘങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക.

ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട കലാ ഇനങ്ങളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം, ജാതി-വരുമാനം-റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, ഇപ്പോഴും കലാരംഗത്ത് തുടരുന്നു എന്നത് തെളിയിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്-റേഷന്‍-ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ പകര്‍പ്പ്, സംഘം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം സെപ്റ്റംബര്‍ 15 നകം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 04912505005