ശുചിത്വ മിഷനിൽ അവസരം: വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ജനുവരി 5ന്

Share

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനുകളിൽ ഐ.ഇ.സി ഇന്റൺഷിപ്പിന് ഒരു വർഷത്തെ താൽകാലിക നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, ജേണലിസം, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയോ നേടിയവർക്കാണ് അവസരം. അപേക്ഷകർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യോഗ്യതകൾ നേടിയിരിക്കണം.ഐ.ഇ.സി തസ്തികയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈപന്റ് തുകയായി 10,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക .

പ്രസ്തുത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശുചിത്വ മിഷന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പേരും വിശദാംശങ്ങളും ജനുവരി 3ന് മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കുള്ള വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ 2023 ജനുവരി 5ന് രാവിലെ 10.30ന് തിരുവനന്തപുരം ചൈത്രം ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. അപേക്ഷകർ സി.വിയും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പുകളും സഹിതം ഹാജരാകണം.

കൂടുൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.sanitation.kerala.gov.in.

Registration Link: https://forms.gle/hcgCfx2j5grJJauc8.