മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0: രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ 16 വരെ

Share

പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പെടുക്കാത്തതും ഭാഗികമായി ലഭിച്ചതുമായ അഞ്ചു വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്ന ഇന്റന്‍സിഫൈഡ് മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0 യജ്ഞത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ 16 വരെ ജില്ലയില്‍ നടത്തും.

കുത്തിവെയ്പ്പിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുട്ടികളെയും ഗര്‍ഭിണികളെയും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബറിലും മൂന്നാം ഘട്ടം ഒക്ടോബര്‍ ഒമ്പത് മുതല്‍ 14 വരെയും നടക്കും. ബി.സി.ജി, ഒ.പി.വി., ഐ.പി.വി., റോട്ടാ വാക്സിന്‍, എം.ആര്‍, ഡി.പി.ടി, ജെ.ഇ, ടി.ഡി, പി.സി.വി, പെന്റാവാലന്റ് എന്നീ വാക്സിനുകള്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്‍കും. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഔട്ട് റീച്ച് സെഷനുകളിലും വാക്സിനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വാക്സിന്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ പോയവര്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ വാക്സിനെടുക്കാം. മീസില്‍സ് (അഞ്ചാം പനി), റൂബല്ല എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നല്‍കും. കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി നല്‍കുന്നതിനായി സമഗ്ര ബോധവത്ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.