ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ്: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Share
    സംരംഭകർക്കായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെപലപ്മെന്റ് (KIED) മൂന്നു ദിവസത്തെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മെയ് 28 മുതൽ 30 വരെ കളമശ്ശേരിയിലെ കെ.ഐ.ഇ.ഡി ക്യാമ്പസിലാണ് പരിശീലനം. എംഎസ്എംഇ മേഖലയിലെ സംരംഭകർ/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നിവർക്കാണ് ഈ അവസരം.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടൈം ആൻഡ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ലേബർ ലോ, സ്റ്റാഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്, എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫോർമാലിറ്റീസ്, പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2950 രൂപയാണ് പരിശീലന ഫീസ് (കോഴ്സ് ഫീ, സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഭക്ഷണം, താമസം, ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ). താമസം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് 1200 രൂപയാണ് ഫീസ്. പട്ടികജാതി – പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 1800 രൂപ താമസം ഉൾപ്പെടെയും, താമസമില്ലാതെ 800 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ http://kied.info/training-calender/ ൽ 24 ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0484-2532890, 0484-2550322, 9188922800.