വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ഉച്ചഭക്ഷണ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും: വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ഉച്ചഭക്ഷണ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന…

ഭവന നിർമാണ ബോർഡിൽ അവസരം: അപേക്ഷക്കുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 12

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭവന നിർമാണ ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം. സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ തസ്തികയിലേക്കാണ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത്. വിവിധ…

നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും: വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി…

Europe’s temperature has increased more than twice as much as the world over the last three decades.

UN: As per the United Nations over the past three decades, temperatures across Europe have risen at…

At all levels of education, the gross enrollment ratio increases in 2021–22: UDISE

New Delhi: In comparison to the previous year, the Gross Enrollment Ratio (GER) in the primary,…

The Navy is being urged by the defence minister to keep concentrating on developing cutting-edge maritime capabilities.

New Delhi: The creation of futuristic capabilities is still a top priority for naval commanders, according…

Kochi will host the opening of the 15th Urban Mobility India Conference & Expo.

Kochi: The Ministry of Housing and Urban Affairs will launch the 15th iteration of the Urban…

Truck access and building operations are prohibited in the National Capital Region to improve the air quality.

New Delhi: The Commission for Air Quality Management has taken a number of actions in response…

Gujarat and Himachal Pradesh ramp up their state assembly election campaigns.

New Delhi: The selection of candidates for the 2018 Assembly Elections in Gujarat has been hastened…