വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം: വിദഗ്ധ സംഗമവും സെമിനാറും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

വിഴിഞ്ഞം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സാങ്കേതികത സംബന്ധിച്ച് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിദഗ്ധ സംഗമവും സെമിനാറും 29ന്…

Today marks the 74th anniversary of the NCC’s founding.

New Delhi: The National Cadet Corps (NCC) is commemorating its Raising Day for the 74th time.…

Mann Ki Baat: The G20 Presidency of India is a significant chance to concentrate on global wellbeing.

New Delhi: India’s next G20 presidency is a significant chance to focus on the welfare of the…

India and New Zealand’s second ODI at Hamilton was cancelled because of the weather.

New Delhi: Rain at Hamilton’s Seddon Park has forced the cancellation of the second One-Day International…

The government is seeking recommendations for the Union Budget for 2023–24.

New Delhi: The Union Budget for 2023–2024 has received public input and suggestions, according to the…

The Republic Day ceremony in 2023 will include Egyptian President Abdel Fattah Al Sisi as the chief guest.

New Delhi: Abdel Fattah Al Sisi, the president of Egypt, will attend the ceremonies of Republic…