“ശാസ്ത്രീയ പശു പരിപാലനം” ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് പരിശീലന പരിപാടി

Share
   ക്ഷീര കർഷകർക്കായി 2024 ജൂലൈ 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള 5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ “ശാസ്ത്രീയ പശു പരിപാലനം” എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ പട്ടത്തുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 2024 ജൂലൈ 12-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രസ്തുത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഫോൺ മുഖേനയോ, നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫിസ് 20 രൂപ. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും 150 രൂപ ദിന ബത്തയും ആകെ 100 രൂപ യാത്രാ ബത്തയും നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ഷീരപരിശീലന കേന്ദ്രം, പൊട്ടക്കുഴി റോഡ്, പട്ടം, പട്ടം പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം – 695 004 എന്ന വിലാസത്തിലോ principaldtctvm@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2440911

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *