കീം 2023 : റീഫണ്ടിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകണം

റീഫണ്ടിന് അർഹതയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർഹതയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ “KEAM 2023 Candidate Portal” എന്ന…

ഗവ. ബധിര വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനം: അർഹതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ജഗതി ഗവ. ബധിര വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രീ- സ്കൂൾ മുതലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളിലേക്കും 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. കേൾവിക്കുറവ്…

സി എ ഓഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റോഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഏജൻസി സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ നിയമനത്തിന് സി ആൻഡ് എ ജി എംപാനൽ ചെയ്ത സി…