എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ജൂൺ ആദ്യവാരം ഡിജി ലോക്കറിൽ

ഗ്രേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജൂൺ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിൽ ഓൺലൈൻ ആയി ആദ്യം ലഭ്യമാകും. ഒറിജിനൽ…

President Droupadi Murmu will confer Padma Awards at Rashtrapati Bhavan.

The Padma Awards will be presented by President Droupadi Murmu during Rashtrapati Bhavan’s second civil investiture…

Developing Infrastructure in the Defense Sector Requires Self-Reliance: Giridhar Aramane

Giridhar Aramane, the secretary of defense, has emphasized that since the nation cannot rely on others,…

कम लागत पर वांछित यात्रा: बीवीएम ट्रेवल्स आपके साथ

बीवीएम ट्रेवल्स एक अग्रणी ट्रैवल एजेंसी है जो उन लोगों के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा…

जॉबस्टार्स एचआर सॉल्यूशंस उन उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद है जो बेहतर नौकरी का सपना देखते हैं

जॉबस्टार्स एचआर सॉल्यूशंस उन युवाओं के लिए एक उम्मीद बन रहा है जो शिक्षा आधारित नौकरी…