ഇന്ത്യയിൽ 15,940 പുതിയ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി; സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 91,779 ആണ്: കോവിഡ്-19 നാലാം തരംഗ ഭീഷണി

ശനിയാഴ്ച (ജൂൺ 25, 2022) ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് -19 കേസുകളിൽ വൻ വർദ്ധനവിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ…

കോവിഡ് മാരക രോഗമല്ല, പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെൻമാർക്ക്: നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ്

ഡെൻമാർക്ക്∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാൻ തീരുമാനിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമായ ഡെൻമാർക്ക്. കോവിഡ് ഒരു മാരക രോഗമല്ലെന്നാണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ വാദം.…