കിലെ ഐ.എ.എസ് അക്കാഡമിയിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിലെ ഐ.എ.എസ് അക്കാഡമിയിൽ അടുത്ത ബാച്ച് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി/മെയിൻസ്…

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം: നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 968 ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര സർവീസിൽ സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) നടത്തുന്ന ജിനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ) തസ്‌തികയിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു .…