ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്സ് താത്കാലിക അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലേയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിലേയും 2023 വർഷത്തെ ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മൂന്നാംഘട്ട താത്കാലിക…

Higher Education Institutions Are Told by UGC to Inform Students About the Toll-Free Mental Health Helpline

The University Grants Commission has mandated that all postsecondary educational establishments inform their student body about…