കേരളാ ലാ അക്കാദമി ലോ കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

Share

കേരളാ ലാ അക്കാദമി ലോ കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അനിൽകുമാർ പതാക ഉയർത്തി.

IMG 20220126 WA0025
National flag🇮🇳 was hoisted by Prof Anilkumar at college

73 ആം റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ വിവിധ മൽത്സര പരിപാടികലും സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.