യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ : പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പരിശീലനം ഈ മാസം 11 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം : യുവാക്കളെ തൊഴിലരങ്ങത്തേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലേയും കോളേജുകളിലെയും പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം നൽകും.കേരള…

NCC Republic Day Camp 2023 is inaugurated by Vice president Jagdeep Dhankhar.

New Delhi: India is rising like never before, as per vice president Jagdeep Dhankhar. Mr. Dhankhar…

Fog: Delhi Airport has issued an advisory.

New Delhi: A travellers’ advice regarding the fog was issued by Indira Gandhi International (IGI) Airport…

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി യിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസർ: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി (കേരള) യിലേക്ക് കെമിസ്ട്രി വിഷയത്തിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസർ…

Kevin McCarthy was chosen as the US House of Representatives’ new speaker.

Washington: Kevin McCarthy, a leader in the Republican Party, has been chosen as the new Speaker…

കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹ്യമാധ്യമ സാക്ഷരതാ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം: ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സാമൂഹ്യമാധ്യമ സാക്ഷരതാ…