ഓപ്പറേഷൻ പി-ഹണ്ട്: ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1363 കേസുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിന്റെ സൈബർഡോമിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് സിസിഎസ്ഇ (കൗണ്ടറിംഗ് ചൈൽഡ് സെക്ഷ്വൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ) ടീമിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പി…

ക്ഷീരകർഷകർക്കായി മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി “മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി” (MSDP)യിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്…

The Godfather, a remake of the Lucifer movie, is in theaters soon

Hyderabad: One of the most anticipated movies coming out of the Telugu film industry is “GodFather,”…

NTA Will Publish the CUET PG 2022 Results Today

New Delhi: The Common University Entrance Test Postgraduate (CUET PG) 2022 results will be released by…

Navaratri: KSRTC provides temple tour packages.

Mangaluru: Ten temples in and around Mangaluru city will be included in a daily temple tour…

MoHUAM launches Swachh Toycathon, a unique contest to make toys from waste

New Delhi: Swachh Toycathon, an unique competition to create toys out of wastes, will be introduced…