ലഹരിക്കെതിരായി പോരാടാൻ വീടുകളിൽ ബാലസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം: എ എൻ ഷംസീർ

തലശ്ശേരി : ലഹരിക്കെതിരായി പോരാടാൻ വീടുകളിൽ ബാലസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ. ബാല സൗഹൃദ കേരളം നാലാം…