‘സ്‌നേഹിത @സ്‌കൂള്‍’ കൗണ്‍സിലിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ജില്ലയില്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘സ്‌നേഹിത @സ്‌കൂള്‍’ കൗണ്‍സിലിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനും സംയുക്തമായാണ്…

സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലും മ്യൂസിക്, സംസ്കൃത കോളജുകളിലും ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷം ഒന്നാം വർഷ…