പുതിയ വാഹനത്തിന് Vahan” പോർട്ടൽ വഴി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം രജിസ്ട്രേഷൻ : ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

പുതുതായി വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ “Vahan” പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ രണ്ടു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകം വാഹനത്തിനു രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ അനുവദിക്കണമെന്നു…

 Prime Minister Narendra Modi will unveil several development projects  valued at 55,500 crore rupees In Gujarat

Prime Minister Narendra Modi will present and lay the groundwork for several development projects valued at…

Rajnath Singh urges the world community to strive for peace together.

Rajnath Singh, the minister of defence, has urged everyone on the planet to strive for world…

WHO’s Global Initiative on Digital Health is launched by Union Minister Mansukh Mandaviya.

The Global Initiative on Digital Health (GIDH) of the World Health Organization was launched, and Dr.…