ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പരിശോധനയ്‌ക്ക് അയച്ച ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതെന്ന് കസോളിയിലെ കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്‌സ് ലാബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.പരിശോധനയിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്…

Say Vande Mataram instead of hello when you receive calls: government of Maharashtra’s instruction to officials

Maharashtra : The Maharashtra government issued a Government Resolution (GR) requiring all workers in government and…

SSC Group B Recruitment 2022: Applications for Scientific Assistant positions are now being accepted at ssc.nic.in.

New Delhi: On ssc.nic.in, the Staff Selection Commission (SSC) is holding a hiring drive for positions…

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറികൾ ആകർഷകമാക്കാൻ ഇനി ‘കൈറ്റ് ബോർഡും’

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ക്ലാസുകൾ ഫലപ്രദമാക്കാനും അധ്യാപകന് ആയാസരഹിതമായി വിവിധ ഐസിടി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ്…