ബി.ടെക് (ലാറ്ററൽ എൻട്രി): രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് 28 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

Share

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ അംഗീകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബി.ടെക് (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ 28ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഫീസ് അടച്ചശേഷം വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്ത അലോട്ട്‌മെന്റ് മെമ്മോയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 4 നകം കോളേജിൽ ചേരണം. കോളേജിലെ പ്രവേശനത്തീയതി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതത് കോളേജുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

ഓൺലൈനായോ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രിന്റെടുത്ത ഫീ പെയ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ ഹാജരാക്കിയോ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവർക്ക് അലോട്ട്‌മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 04712560363, 04712560364.