കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു | AGRICULTURE BILL WITHDRAWAN

Share

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു.

എതിർപ്പുയർന്ന 3 കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം.

സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കർഷകരോട് അഭ്യർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.