ക്ഷീരകർഷകർക്കായി മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി “മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി” (MSDP)യിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്…

Farmers in hundreds descend at Delhi-UP border on protest anniversary

Ghaziabad: Hundreds of farmers in tractors started arriving at Ghazipur on the Delhi-Uttar Pradesh border as…

Farm labourers unions unhappy with ‘Fixed price for paddy sowing’

A silent discontent is brewing between farmer unions and farm labourers, both of who are camping…