കേരളത്തിൽ കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ച്ചു മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം

കേരളത്തിൽ കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ച്ചു മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉ​ത്ത​ര​വിറക്കി. 50,000 രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്…