ഭാരതപ്പുഴ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി: ശില്പശാല 20 ന്

Share

ഭാരതപ്പുഴ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍, തിരഞ്ഞെടുത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികള്‍, റിസോഴ്‌സ്‌പേഴ്‌സണ്‍മാര്‍, ഭാരതപ്പുഴ പുനരുജ്ജീവനപദ്ധതി കോര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് രാവിലെ 10 മുതല്‍ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ശില്പശാല നടത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *