പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

Share

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *