കെട്ടിട നിർമാണ ക്ഷേമ ബോർഡ് പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് വിതരണം ചെയ്യും

Share

കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ ക്ഷേമ ബോർഡിലെ സെപ്റ്റംബർ, ഒക്‌ടോബർ, നവംബർ, മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ  കുടിശിക ക്രിസ്മസിനു മുൻപ് വിതരണം ചെയ്യും. മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണവും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.