ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ വില കുറച്ചു, ഒരു സിലിണ്ടറിന് നിങ്ങൾ എത്ര പണം നൽകണമെന്ന് പരിശോധിക്കുക

Share

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട്, ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 1 തിങ്കളാഴ്ച 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഎംസികൾ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ 36 രൂപ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എൽപിജി) സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ ഞായറാഴ്ച കാര്യമായ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകളോടെ 19 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില യൂണിറ്റിന് 36 രൂപയാകും. കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 6-ന് 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില യൂണിറ്റിന് 8.5 രൂപ കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ വെട്ടിക്കുറവ്. 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടർ വില യൂണിറ്റിന് 50 രൂപ വർധിപ്പിച്ച ജൂലൈ 6 ന് ശേഷം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.ഏറ്റവും പുതിയ എൽപിജി വില യൂണിറ്റിന് 36 രൂപ കുറച്ചതോടെ, പ്രധാന നഗരങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇപ്രകാരമാണ്:

 • ഡൽഹി: 1,976.50 രൂപ
 • കൊൽക്കത്ത: 2095.50 രൂപ
 • മുംബൈ: 1936.50 രൂപ
 • ചെന്നൈ: 2141.00 രൂപ

ഗാർഹിക എൽപിജി വില പിന്തുടരുന്നു

 • ഡൽഹി: 1,053 രൂപ
 • കൊൽക്കത്ത: 1,079 രൂപ
 • മുംബൈ: 1,052.50 രൂപ
 • ചെന്നൈ: 1,068.50 രൂപ

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് നിലനിർത്തിയിരുന്ന പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി മാറ്റമില്ല. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ നിലവിലെ വില ഇപ്രകാരമാണ്:

പെട്രോൾ വില

 • ഡൽഹി: 96.72 രൂപ
 • കൊൽക്കത്ത: 106.03 രൂപ
 • ചെന്നൈ: 102.63 രൂപ
 • മുംബൈ: 106.31 രൂപ

ഡീസൽ വില

 • ഡൽഹി: 89.62 രൂപ
 • കൊൽക്കത്ത: 92.76 രൂപ
 • ചെന്നൈ: 94.24  രൂപ
 • ചെന്നൈ: 94.27 രൂപ.